Wizyt 289

25-09-2016 || 09:04Kancelaria Biegłego Rewidenta
Katarzyna Osińska

ul. Ekologiczna 1/21
02-798 Warszawa
tel. 504 660 867
biuro@katarzynaosinska.waw.pl

Oferta Kancelarii Biegłego Rewidenta

  1. audyt podatkowy
  2. badanie dla potrzeb "due diligence"
  3. analiza optymalizacji źródeł finansowania
  4. wykonywanie ekspertyz/opinii ekonomiczno-finansowych
  5. badanie planów łączenia, podziału lub przekształcenia spółek
  6. świadczenie usług atestacyjnych i pokrewnych, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
  7. badanie sprawozdań założycieli w związku z planowanym wniesieniem wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych
  8. czynności rewizji finansowej, w tym: badanie/przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych wg UoR lub MSSF
  9. świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Osińska jest podmiotem wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 463079 oraz podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3350.

Właściciel

Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Osińska Właściciel Kancelarii Biegłego Rewidenta, Katarzyna Osińska jest biegłym rewidentem, wpisanym do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11205 Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania/przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, sporządzanych zarówno według polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), w tym również sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych. W swojej praktyce zawodowej wykonywała również audyty projektów współfinansowanych ze środków UE, badanie planów przekształcenia spółek, badanie sprawozdań założycieli w związku z planowanym wniesieniem wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych, przeglądy spółek dla potrzeb „due diligence”, prace związane z przygotowaniem informacji finansowych dla potrzeb prospektów emisyjnych i inne. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii oraz absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Finansami w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada również doświadczenie w zasiadaniu w Radach Nadzorczych w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Uprawnienia

Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna OsińskaKancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna OsińskaKancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Osińska

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów